Stadgar

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ODONTOLOGISK RADIOLOGI

§ 1 (rev. 1989-11-23)

Svensk Förening för Odontologisk Radiologi har till uppgift att främja forskning, undervisning och klinisk verksamhet inom ämnesområdet odontologisk radiologi. Föreningen skall också avge utlåtande i speciella vetenskapliga eller andra frågor som hänskjutits dit. Föreningens internationella namn är “Swedish Society of Maxillofacial Radiology”.

§ 2 (rev. 1989-11-23)

Aktiv ledamot av föreningen är envar verksam inom eller med särskilt intresse för odontologisk radiologi och som anmält sig till inträde samt erlagt fastställd årsavgift.

§ 3 (rev. 2002-10-25)

Styrelsen för svensk Förening för Odontologisk Radiologi kan till hedersledamot kalla person som gjort föreningen och verksamheten en särskilt betydelsefull insats. Hedersledamot erlägger ingen årsavgift.

§ 4 (rev. 1989-11-23)

Ledamot av Sveriges Tandläkarförbund annan än föreningsledamot enligt § 2 äger tillträde till föreningens sammanträden dock utan rösträtt.

§ 5

Föreningens arbetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Årligen skall hållas minst ett ordinarie sammanträde. Extra sammanträde hålles då styrelsen finner så påkallat eller om minst 10 medlemmar så påfordrar.

§ 6

Vid ordinarie sammanträde väljer föreningen styrelse, revisorer och valnämnd samt bestämmer årsavgiftens storlek. Vid detta sammanträde avlämnar revisorerna sin rapport och beslutas i frågan om ansvarsfrihet för föregående års verksamhet och förvaltning.

§ 7

Föreningen handhas av styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare en ledamot. Mandattiden för styrelseledamöter är två år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst två av styrelsens ledamöter så påfordrar. Styrelsen äger rätt att för speciella uppdrag till sig adjungera en eller flera ledamöter i föreningen.

§ 8

Ordföranden skall vid styrelsens och föreningens sammanträden leda förhandlingarna, i samarbete med sekreteraren utarbeta föredragningslistor samt utåt representera föreningen.

§ 9

Sekreteraren skall minst 14 dagar före föreningssammanträde tillställa medlemmarna kallelse och föredragningslista samt vid sammanträdena föra protokoll.

§ 10 (rev. 1987-11-26)

Kassören skall upptaga årsavgifter och med dessa bestrida de gemensamma utgifterna samt vid ordinarie sammanträde framlägga en redovisning över föregående års inkomster och utgifter. Föreningen skall ha sitt säte i den kommun där kassören är mantalsskriven.

§ 11 (rev. 2003-10-23)

Om verksamheten i föreningen skulle så nedgå att upplösning av föreningen
föreslås, kan beslut om sådan nedläggning endast ske efter två på varandra
följande årsmöten. Härtill fordras bifall med minst två tredjedelar av
avgivna röster och att minst en femtedel av medlemmarna avgiva röster vid
varje tillfälle.

Det kapital, som eventuellt finnes kvar vid föreningens upplösning, skall
tillfalla C O Henriksons stiftelse.

§ 12 (rev. 1989-11-23, 2003-10-23)

Föreningen må anses beslutsmässig då minst en femtedel av medlemmarna är församlade.

Vid fall, varom dessa stadgar saknar föreskrifter, skall i lämpliga delar Sveriges Tandläkareförbunds stadgar vara gällande.

§ 13 (rev. 1989-11-23, 2003-10-23)

Ändring av dessa stadgar får icke genomföras vid det sammanträde vid vilket förslag till ändring blivit väckt. För att en föreslagen ändring skall anses vara beslutad fordras bifall med minst två tredjedelar av avgivna röster och att minst en femtedel av medlemmarna avgiva röster vid varje tillfälle.