Carl O Henriksons stiftelse stadgar

(Anmälda och godkända av Länsstyrelsen i Stockholms län, 94 02 07).

§1

Stiftelsen har grundats 900630 till ära av Carl O Henrikson för hans omfattande och betydelsefulla insatser inom ämnesområdet odontologisk röntgendiagnostik. Carl O Henrikson var professor i Odontologisk röntgendiagnostik vid Karolinska institutet under åren 1974-1990. Han var en av initiativtagarna till Svensk Förening för Odontologisk Radiologi och dess förste ordförande.

§2

Stiftelsen har till ändamål att genom bidrag främja vetenskaplig forskning inom Odontologisk Radiologi. Av stiftelsens årliga nettoavkastning skall varje år till kapitalet avsättas ett belopp som möjliggör att realvärdet bibehålls. Vad som härefter återstår skall disponeras för stiftelsens ändamål

§3

Stiftelsens medel skall placeras så att bästa möjliga avkastning erhålles. Av avkastningen skall, över en femårsperiod, minst 80% delas ut som forskningsbidrag.

§4

Tillkännagivande av bidragsmottagare skall ske i samband med årsmöte för svensk Förening för Odontologisk Radiologi.

§5

Det åligger bidragsmottagaren att till Svensk Förening for Odontologisk Radiologi redovisa forskningsprojekt för vilket stipendium utgått.

§6

Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm. Styrelsen skall bestå av tre (3) ledamöter, som utsetts sålunda:

–          en av lärarna inom ämnesområdet Odontologisk röntgendiagnostik och utsedd av fakultetsnämnden vid Odontologiska fakulteten, Karolinska institutet,

–          en av styrelseledamöterna för Svensk Förening för Odontologisk Radiologi samt

–          en av Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse utsedd ledamot inom Odontologisk Radiologi.

Styrelsens ledamöter skall vara svenska medborgare. I den första styrelsen efter stiftelsens grundande utses ledamöterna i ovan nämnd ordning för en mandattid av 1,2 resp 3 år. Därefter skall mandattiden för styrelseledamöter vara tre (3) år. Styrelsen utser inom sig ordförande. Ledamot kan omväljas sedan hans mandattid utgått.

§7

Suppleanter för styrelsens ordinarie ledamöter kan utses. Suppleant väljes på samma sätt och på samma tid som ordinarie ledamot.

§8

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst två ledamöter är eniga om beslutet.

§9

Styrelsen skall sammanträda på kallelse från ordföranden, dock minst en gång varje år. Om två styrelseledamöter hos ordföranden påkallar styrelsesammanträde, skall sådant äga rum snarast möjligt.

§10

Styrelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller dem som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger förordna ombud att söka, kära och svara å styrelsens vägnar samt i övrigt föra stiftelsens talan.

§11

Det skall åligga styrelsen att handha stiftelsens förvaltning och räkenskaper. Styrelsen skall årligen fyra månader efter räkenskapsårets utgång över förvaltningen avgiva berättelse, till vilken skall bifogas in-och utgående balansräkning för det förflutna räkenskapsåret samt vinst-och förlusträkning för samma år. Räkenskapsåret skall vara kalenderår.

§12

Styrelsen bestämmer ensam om placeringen av stiftelsens medel. Den skall förvalta tillgångarna om möjligt så att kapitalets värde inte minskas och i övrigt så att största möjliga avkastning erhålles.

§13

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av en revisor. Revisorn jämte en suppleant för denna utsedd för en tid av tre år varje gång av Styrelsen för Svensk Förening för Odontologisk Radiologi.

§14

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av stiftelsens styrelse. För giltigt beslut fordras att styrelseledamöterna är ense därom, varefter ändringar skall godkännas av Kammarkollegiet.